The Vision - Timeline

Llinell amser

Fel rhan o’r uwch gynllun, bydd St. Modwen hefyd yn cytuno Côd Tref, lluniau a chanllawiau fydd yn sicrhau y bydd y weledigaeth gynllunio ar gyfer cymuned Coed Darcy yn cael ei gwireddu.

Mae’r broses hefyd yn cynnwys paratoi Briffiau Datblygu manwl ar gyfer pob ardal o’r datblygiad. Bydd St. Modwen yn datblygu Coed Darcy ar sail cyfnodol i sicrhau bod y cymuned yn cael ei datblygu mewn modd cynaliadwy.

Cerrig Milltir Allweddol y Datblygiad

Ers gwanwyn 2007, mae cerrig milltir allweddol y datblygiad yn cynnwys:

May 2007

St. Modwen yn cael ei ddewis fel y datblygwr ar gyfer safle Llandarsi


May 2008

St. Modwen yn caffael y safle 1,060 erw oddi wrth BP gan gychwyn ar broses adfer a glanhau dwys


December 2008

Chwalwyd Cyfadeiladau’r ‘Bath House’ i wneud lle ar gyfer y porth newydd i mewn i Goed Darcy, gan nodi’r cam cyntaf tuag at greu’r gymuned


October 2009

Chwalwyd y ‘Bitumen Terminal’, yr adeilad olaf ar ôl ar y safle


Spring 2010

Y 63 tŷ cyntaf yn cael eu lansio ar y farchnad


Summer 2010

EUB Tywysog Cymru’n ymweld â’r safle


Spring 2011

Yr uwchgynllun yn cael ei gymeradwyo gan Gyngor Bwrdeistref Castell Nedd Port Talbot


Autumn 2011

300 o dai’n cael eu cynllunio ar gyfer Coed Darcy fel rhan o fenter ar y cyd gyda Persimmon


2012

Cychwyn datblygiad yng Nghoed Darcy yn cynnwys mynedfa a ffordd i’r safle newydd a chychwyn ar y gwaith ar 3000 o dai gan Persimmon.


2013

Datblygu preswyl a masnachol yn parhau gyda chyflwyno ysgolion, cyfleusterau cymunedol a man agored cyhoeddus ar sail cynlluniedig.