Sports and green space

Chwaraeon a Mannau Gwyrdd

Bydd lle i chwarae ac ymlacio’n un o’r nodweddion fydd yn diffinio Coed Darcy. Bydd mannau agored gwyrdd a rhai cyhoeddus yn cael eu hintegreiddio’n ddifwlch ar hyd a lled y gymuned i greu cymuned naturiol ac helaeth.

Bydd sgwâr gwyrdd, yn cynnwys man gwyrdd canolog, yn cael ei ddatblygu yn ardal fwyaf deheuol y gymuned.

Yn adlewyrchu gwreiddiau Coed Darcy (Coetir Darcy), bydd y gymuned yn cael ei phoblogi gan amrywiaeth eang o blanhigion a choed lleol er mwyn helpu i adlewyrchu’r amgylchedd naturiol ehangach.

Bydd cyfanswm o 64 erw o fannau gwyrdd yng Nghoed Darcy, fydd yn cynnwys pedwar cae pêl-droed, dau faes rygbi, llain criced, dau gwrt tennis, dwy lawnt fowlio ac un maes chwarae amlbwrpas.

Fe fydd yna hefyd fannau chwarae diogel yn agos i gartrefi ar gyfer babanod a phlant ifanc. Bydd gan Coed Darcy ddau Fan Chwarae â Chyfarpar i’r Gymdogaeth (NEAPS) fydd yn darparu lle hamdden addas a gyfer plant hŷn a naw Man Chwarae â Chyfarpar Lleol (LEAPS) fydd yn cynnig lle chwarae i blant rhwng 4 ac 8 oed.

Bydd y mannau chwarae hyn yn ddiogel a, lle bo hynny’n bosibl, fe fydd adeiladau cyfagos yn edrych drostyn nhw ac fe fyddan nhw’n cael eu cynnal a’u cadw’n dda, gyda chyfarpar chwarae o’r safon uchaf.

O’r cychwyn bydd Cwmni Rheoli Cymuned Coed Darcy yn helpu i gynnal y mannau agored a’r mannau chwarae.