Remediation Remediation

Adfer

Mae’r gofynion adfer ac adennill yn cael eu hegluro oddi fewn i’r gymeradwyaeth cynllunio ar gyfer y safle i greu amgylchedd sy’n ddiogel i fyw, i weithio, i ddysgu ac i ymlacio.

Mae St. Modwen yn gweithio gyda’r ymgynghorwyr ac arbenigwyr amgylcheddol, Atkins, i glirio ac ailddatblygu cyn safle Purfa Olew BP yn Llandarsi mewn modd diogel a chynaliadwy. Mae’r broses gyfan yn cael ei monitro a’i harolygu gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot.

Mae’r cwmni’n defnyddio dulliau cynaliadwy a thechnegol datblygedig yn cynnwys technegau bioddiraddadwyedd lle mae organebau micro’n cael eu defnyddio i lanhau’r pridd.


Cerrig Milltir Adfer Allweddol

Cyflawnodd St. Modwen y gwaith adfer saith mlynedd o hyd ar y prif safle yn 2012. Mae'r gwaith yn cynnwys:

  • 100km o lein beipiau a cheblau wedi eu symud oddi yno,
  • 200,000 tunnell fetrig o goncrid wedi cael eu hadennill, a’u chwalu ac fe fydd yn aros ar y safle i ddarparu seiliau caled ar gyfer yr adeiladau,
  • 5,000 tunnell fetrig o ddur wedi eu hadennill a’r rhan fwyaf wedi eu hailgylchu ar y safle,
  • Digon o olew i lenwi 9,000 tanc o danwydd mewn car teuluol canolig (600,000 litr) wedi ei adennill a’i ailgylchu trwy’r broses echdynnu,
  • 95% o’r defnydd sydd wedi ei echdynnu o’r safle wedi cael ei ail ddefnyddio yn ystod y broses adeiladu,
  • Mae strategaeth draenio dŵr daear wedi cael ei datblygu i gwrdd ag anghenion Cors Crymlyn (safle o bwysigrwydd naturiol a bywyd gwyllt rhyngwladol),
  • Mae bioamrywiaeth y safle wedi cael ei wella ac mae strategaeth gwastraff wedi cael ei datblygu,
  • Defnyddiwyd defnyddiau adeiladu lleol ar gyfer yr adeiladau.