Panorama of Coed Darcy from St Modwen

Polisi Preifatrwydd

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â Coed Darcy

  • Mae St. Modwen yn ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu.
  • Bydd unrhyw wybodaeth a dderbynnir gennych yn cael ei chadw a’i defnyddio gan gydymffurfio’n llwyr â Deddf Diogelu Data 1998 (“y Ddeddf”) ac fel arall yn ôl gofynion y gyfraith. Mae St. Modwen yn rheolydd data cofrestredig dan y Ddeddf.
  • Gall St. Modwen rannu eich data hefyd gyda’i arianwyr, buddsoddwyr a chynghorwyr proffesiynol presennol neu botensial ar gyfer rheoli ei fusnes ac, yn y cyd-destun hwn, bydd eich data yn cael ei ddarparu gyda’i gilydd ac yn ddienw.
  • Ni fydd St. Modwen yn gwerthu, rhentu na masnachu eich data na’i ddefnyddio ar gyfer unrhyw ddiben arall y tu hwnt i’r dibenion a nodir uchod.
  • Bydd St. Modwen yn cymryd pob rhagofal technegol a gweinyddol rhesymol er mwyn sicrhau bod eich data yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y dibenion a nodir uchod er mwyn ei gadw’n gyfrinachol a bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu.
  • Bydd St. Modwen yn anfon gwybodaeth farchnata atoch y gwnaethoch gais amdani ond gall anfon gwybodaeth farchnata atoch hefyd ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau sy’n gysylltiedig â St. Modwen a fydd o ddiddordeb i chi yn ein tyb rhesymol ni. Bydd St. Modwen yn tynnu eich enw oddi ar ei restr bostio neu’n addasu eich manylion ar eich cais.