The Vision - Environment The Vision - Environment

Yr amgylchedd

Mae Coed Darcy mewn lleoliad unigryw ger Gwlypdiroedd Cors Crymlyn, sy’n cael ei chydnabod yn ardal gadwraeth ac yn un sydd o bwysigrwydd ecolegol.

Bydd pen gorllewinol y safle’n cael ei adael i raddau helaeth heb ei ddatblygu er mwyn diogelu bioamrywiaeth ac ecoleg naturiol Coed Darcy yn ogystal â’i olygfeydd godidog a’i dirluniau rhyfeddol.

Fel datblygwr cyfrifol, mae St. Modwen yn gweithio gyda Chyngor Cefn Gwlad Cymru a Chyngor Bwrdeistref Castell Nedd Port Talbot i sicrhau bod cynefinoedd bywyd gwyllt yn cael eu cynnal yn yr ardal.

Mae St. Modwen hefyd yn cynnal rhaglen o waith ecolegol helaeth i ddiogelu rhywogaethau sensitif, fydd yn cynnwys darparu cynefinoedd ychwanegol i greu amgylchedd bioamrywiol gynaliadwy.

Yn ganolog i weledigaeth Coed Darcy mae creu rhwydwaith o barciau eang a mannau gwyrdd fydd yn creu cyswllt rhwng y cynllun a’i amgylchedd a chysylltu’r ardaloedd newydd o ddatblygiad.

Bydd y mannau agored cyhoeddus yma’n ymestyn dros ardal o tua 64 erw ac fe fyddan nhw’n cynnig amrywiaeth o fannau ar gyfer ymlacio, adloniant a hamdden. Y bwriad cyffredinol yw creu rhychwant amrywiol o dirlun a chynefinoedd ecolegol trwy’r cynllun cyfan, bob un â’i gymeriad a’i swyddogaeth penodol ei hun.

Prosiectau Cadwraeth

Coed Darcy Nature Park

Yn creu cynefinoedd gwlyptir ychwanegol gyda chyfleon ar gyfer defnyddiau addysgiadol a chymunedol

Eastern Woodland

Yn amddiffyn coetir derw aeddfed ac ymestyn yr ardal coetir

Great Crested Newt Programme

Yn creu cynefinoedd newydd i ddiogelu’r rhywogaeth

Heathland Restoration

Yn creu cynefinoedd gwlyptir ychwanegol gyda chyfleon ar gyfer defnydd addysgol a chymunedol

New Bat Roost

Yn amddiffyn coetir derw aeddfed ac ymestyn yr ardal coetir

Native tree Propagation Programme

Yn creu cynefinoedd newydd i ddiogelu’r rhywogaeth