Coed Darcy Limited

Coed Darcy Cyfyngedig

Mae Coed Darcy Cyfyngedig yn gymuned fusnes llewyrchus o dros 100 o denantiaid mewn nifer o swyddfeydd a gweithdai. Mae’r stad fusnes reoledig wedi ei lleoli’n agos i brif fynedfa’r safle.

Mae Coed Darcy Cyfyngedig yn cynnig cyfleon llety hyblyg i ddeiliaid, wedi eu cynllunio i ateb anghenion penodol pob un.

Gall busnesau sy’n cael eu lleoli yng Nghoed Darcy hefyd gael budd o’r gronfa lafur leol.

Mae’r tenantiaid presennol yn amrywio o fusnesau sector preifat a sefydliadau sector cyhoeddus i elusennau cenedlaethol. Gyda’i gilydd, cyflogir tua 1,500 o weithwyr trwy denantiaid Coed Darcy Cyfyngedig.

"I alluogi’n menter gymdeithasol i ddatblygu a thyfu, roedd ar y Digital Accessibility Centre angen swyddfeydd newydd, modern, un-pwrpas, fyddai’n hawdd cael mynediad iddyn nhw i bob aelod o’r staff, nifer ohonyn nhw ag anableddau. Roedd parc busnes Coed Darcy Cyfyngedig, fel cyfleuster gâi ei reoli gyda diogelwch 24 awr ar y safle, yn ateb ein gofynion a mwy. Roedd y rheolwyr ar safle St. Modwen o gymorth mawr yn ystod y broses adleoli i gyd ac maen nhw’n parhau i gynnig gwasanaeth ardderchog."

Gavin Evans, Cyfarwyddwr y ‘Digital Accessibility Centre’, sefydliad nid er elw sy’n cyflogi pobl ag anableddau.

I ymholi am gyfleon deiliaid yng Nghoed Darcy Cyfyngedig, cysylltwch â Kevin Mills yn St. Modwen ar 0117 316 7780 neu kmills@stmodwen.co.uk

Am wybodaeth am leoli’ch busnes mewn adeilad un-pwrpas newydd yng Nghoed Darcy Cyfyngedig, edrychwch ar ein Cyfleon Datblygu Masnachol.